Obchodné podmienky

Článok 1. Úvodné ustanovenia a podmienky vzniku zmluvného vzťahu

 1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej ako „VOP“) sa uplatňujú pre dodávky tovaru, služieb, prác alebo iných plnení (ďalej ako „Tovar“) dodávaných spoločnosťou AZ stone s. r. o., so sídlom Fraňa Mojtu 8, Nitra 949 01, IČO: 52 420 621, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel: Sro, vložka č.: 48369/N (ďalej ako „Predávajúci“) a tvoria neoddeliteľnú prílohu každej Kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi Predávajúcim a odberateľom Tovaru (ďalej ako „Kupujúcim“) podľa §409 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v platnom znení (Predávajúci a Kupujúci ďalej spolu aj ako „Účastníci“ alebo „Zmluvné strany“).

 2. Na nákupné alebo akékoľvek iné podmienky Kupujúceho sa neprihliada, ibaže ich Predávajúci osobitným písomným úkonom akceptoval. Žiadne iné osobitné podmienky nemajú prednosť pred týmito VOP, pokiaľ nie sú písomne akceptované Predávajúcim. Na zmluvný vzťah medzi Predávajúcim a Kupujúcim sa vždy uplatňujú VOP aktuálne zverejnené na webovej stránke Predávajúceho https://azstone.sk/obchodne-podmienky/.
   
 3. Ustanovenia Kúpnej zmluvy vrátane týchto VOP dopĺňajú a nahrádzajú odlišné a odchylné ustanovenia zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v platnom znení a iných všeobecne záväzných právnych predpisov patriacich do právneho poriadku Slovenskej republiky, a to aj v prípadoch, keď tak nie je výslovne uvedené.
   
 4. Kde sa v týchto VOP uvádza „Kúpna zmluva“ rozumie sa tým každá zmluva uzatvorená medzi Predávajúcim a Kupujúcim pod takýmto označením a každá Predávajúcim potvrdená objednávka Kupujúceho (ďalej spolu aj ako „Kúpna zmluva“).

 5. Kúpna zmluva a VOP upravujú právne vzťahy medzi Kupujúcim a Predávajúcim vznikajúce pri kúpe Tovaru, jeho dodávke ako aj pri uplatňovaní reklamácií vád Tovaru počnúc okamihom uzatvorenia Kúpnej zmluvy, vrátane Reklamačného poriadku uvedeného v týchto VOP (čl. 5 VOP).

 6. Kúpna zmluva sa považuje za uzatvorenú: a) okamihom potvrdenia (písomne alebo potvrdzujúcim e-mailom) objednávky Kupujúceho Predávajúcim, b) okamihom podpisu kúpnej zmluvy oboma Zmluvnými stranami (Predávajúci zašle ním podpísaný návrh kúpnej zmluvy Kupujúcemu, ktorý ak tento návrh prijme, kúpnu zmluvu podpíše a e-mailom zašle Predávajúcemu), c) dodaním Tovaru Kupujúcemu ak sa dodanie Tovaru uskutoční bez predchádzajúceho objednania Kupujúcim formou objednávky alebo bez uzavretia písomnej kúpnej zmluvy, d) okamihom uzatvorenia ústnej kúpnej zmluvy v prípadoch predpokladaných týmito

 7. Podpis Zmluvnej strany na kúpnej zmluve podľa bodu 6 písm. b) vyššie sa považuje za platný, ak je vykonaný v písomnej alebo technickej forme oprávnenou osobou. Technickou formou podpisu sa pre účely týchto VOP rozumie aj vloženie podpisu spolu s pečiatkou na kúpnu zmluvu, ktorá bude vo forme skenu zaslaná druhej Zmluvnej strane e-mailom. Písomným vyhotovením/formou kúpnej zmluvy sa pre účely týchto VOP rozumie originálna písomnosť ako aj písomnosť vo forme skenu kúpnej zmluvy vymeneného medzi Zmluvnými stranami formou e-mailu opatrená podpismi Zmluvných strán.

 8. Akákoľvek objednávka alebo naskenovaná podpísaná kúpna zmluva zaslaná z e-mailu, ktorý používa Kupujúci na komunikáciu s Predávajúcim, sa považuje pre Kupujúceho za záväznú a za podpísanú a/alebo odoslanú oprávnenou osobou Kupujúceho.

 9. Predloženie objednávky Kupujúceho Predávajúcemu alebo podpísanie kúpnej zmluvy Kupujúcim predstavuje výslovný a úplný súhlas Kupujúceho s týmito VOP bez akýchkoľvek výhrad.

 10. Pre Predávajúceho a Kupujúceho sú záväzné údaje uvedené v potvrdení objednávky Predávajúcim (objednávka zaväzuje Predávajúceho až potom ako ju potvrdil /písomne alebo e-mailom/ Kupujúcemu). Pre prípad, že potvrdenie objednávky nezodpovedá podmienkam uvedeným v objednávke, je Kupujúci povinný ním podpísané potvrdenie objednávky doručiť Predávajúcemu v lehote do 3 dní odo dňa jej doručenia Kupujúcemu, inak nie je Predávajúci povinný objednávku Kupujúceho akceptovať.
   
 11. Akékoľvek dodatky alebo vedľajšie dojednania ku Kúpnej zmluve musia byť uskutočnené v písomnej forme a musia byť písomne potvrdené oboma Účastníkmi.

 12. Na základe Kúpnej zmluvy bude Predávajúci povinný dodať Kupujúcemu Tovar v dohodnutom čase a kvalite a Kupujúci bude povinný Tovar prevziať a zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu v plnej výške a v dohodnutej lehote splatnosti na základe faktúry vystavenej Predávajúcim.

 13. Ak má byť predmetom Kúpnej zmluvy špecifická požiadavka je Kupujúci povinný túto požiadavku uviesť v objednávke alebo v návrhu adresovanom Predávajúcemu, na základe ktorého dôjde k príprave a uzatvoreniu Kúpnej zmluvy. V prípade ak Kupujúci takúto požiadavku neuvedie najneskôr v objednávke alebo v návrhu adresovanom Predávajúcemu, nie je Predávajúci povinný im vyhovieť a ich nesplnenie Predávajúcim sa nepovažuje za vadu plnenia Predávajúceho.

 14. V prípade, že súčasťou dodávky Tovaru má byť aj zabezpečenie prepravy Tovaru zo strany Predávajúceho, je Kupujúci povinný takúto požiadavku uviesť v objednávke alebo v návrhu adresovanom Predávajúcemu, na základe ktorého dôjde k príprave a uzatvoreniu Kúpnej zmluvy, a to najmenej v rozsahu: a) predmet a druh prepravy, b) presné dopravné dispozície, c) osoba oprávnená k prevzatiu Tovaru, d) čas

 15. Ďalšie podmienky a špecifikácie, ktoré nie sú uvedené v Kúpnej zmluve, nie je Kupujúci oprávnený od Predávajúceho žiadať.

 16. Obchodná komunikácia medzi Predávajúcim a Kupujúcim nezakladá voči Predávajúcemu právny nárok a nemožno ju považovať za uzavretú Kúpnu zmluvu. Záväzné podmienky sú dohodnuté výlučne v riadnej Kúpnej

Čl. 2 Dodanie Tovaru

 1. Predávajúci dodá Tovar v mieste, čase a spôsobom určeným v Kúpnej zmluve.

 2. Ak nie je dohodnuté inak, Predávajúci splní svoju povinnosť dodať Tovar a vznikne mu nárok na zaplatenie kúpnej ceny za Tovar oznámením Kupujúcemu, že Tovar je pripravený k odberu. V takomto prípade je cena Tovaru dohodnutá bez nákladov naloženia Tovaru na dopravný prostriedok. Kupujúci preberá Tovar v sklade Predávajúceho, na adrese: Machulince 353, alebo Bernolákovská cesta Bernolákovo (ďalej len „Sklad predávajúceho“), pričom sa musí preukázať oprávnením prevziať Tovar za Kupujúceho (poverenie zamestnanca Kupujúceho, splnomocnenie tretej osoby, prepravcu a pod.) a prevzatie Tovaru vlastnoručne podpísať na originály dodacieho listu alebo iného dokladu o splnení dodávky, inak Tovar nebude takejto osobe vydaný. Predávajúci je v prípade, ak uvedené doklady nebudú predložené, oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. Nárok na náhradu škody Predávajúceho tým nie je dotknutý. Povinnosť Predávajúceho je splnená, ak je Tovar pripravený k odberu v dohodnutý deň plnenia alebo najneskôr v posledný deň dohodnutej lehoty

 3. Ak je dohodnuté odoslanie Tovaru Kupujúcemu, Predávajúci splní svoj záväzok dodať Tovar odovzdaním Tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre Kupujúceho v dohodnutý deň plnenia alebo najneskôr v posledný deň dohodnutej lehoty plnenia. V takomto prípade je cena Tovaru dohodnutá už vrátane nákladov naloženia na dopravný prostriedok. Ak nie je dohodnuté inak, náklady spojené s dopravou nie sú zahrnuté v cene

 4. Ak má byť Tovar podľa Kúpnej zmluvy dodaný Kupujúcemu prepravou Predávajúceho alebo prostredníctvom dopravcu zabezpečeného Predávajúcim na miesto určené v Kúpnej zmluve, je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu všetky potrebné dopravné dispozície, t.j. predmet prepravy, druh prepravy, miesto dodania Tovaru, meno, priezvisko a funkciu osoby oprávnenej Tovar prevziať a časový interval možného prevzatia Tovaru Kupujúcim od príslušného dopravcu, a to najneskôr 5 pracovných dní pred dohodnutým termínom dodania Tovaru (dovtedy nie je povinný Predávajúci tovar Kupujúcemu dodať). Prístupová komunikácia k miestu určenému v Kúpnej zmluve ako miesto dodania Tovaru musí spĺňať kritériá minimálne cesty III. triedy, pričom posúdenie jej zjazdnosti je výlučne v kompetencii vodiča vozidla vykonávajúceho prepravu Tovaru s prihliadnutím na typ vozidla, jeho momentálny technický stav, druh Tovaru a poveternostné podmienky v danom okamihu. Ak nebude Tovar dodaný Kupujúcemu napriek avízu Predávajúceho o preprave Tovaru, zaväzuje sa Kupujúci o tom okamžite informovať Predávajúceho.

 5. Čas dodania Tovaru môže byť stanovený presným dátumom, prípadne lehotou, ktorá začína plynúť odo dňa uzatvorenia Kúpnej zmluvy a v prípade požiadavky Predávajúceho na zaplatenie ceny Tovaru pred jeho dodaním podľa týchto VOP odo dňa prijatia ceny Tovaru Predávajúcim. Pokiaľ je čas dodania stanovený lehotou, je Predávajúci oprávnený dodať Tovar počas celej tejto lehoty. Pokiaľ má Predávajúci dodať Kupujúcemu viac položiek Tovaru a čas dodania Tovaru je stanovený lehotou, môže v danej lehote dodávať jednotlivé položky Tovaru postupne. Deň dodania Tovaru v rámci dohodnutej lehoty dodania určuje Predávajúci, pričom v prípade, ak je týmto dňom dodania iný deň než posledný deň dohodnutej lehoty dodania, Predávajúci oznámi Kupujúcemu deň dodania najneskôr v predchádzajúci pracovný deň. O dodaní Tovaru bude spísaný dodací list. V prípade, že Predávajúci je povinný na základe Kúpnej zmluvy zabezpečiť odoslanie Tovaru, dodací list sa nahrádza iným dokladom potvrdzujúcim splnenie povinnosti Predávajúceho dodať Tovar Kupujúcemu.

 6. Ak je Tovar dodávaný na miesto určené Kupujúcim, Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na prevzatie Tovaru, najmä zabezpečiť personál a zariadenie potrebné na zloženie Tovaru v určenom mieste, prevzatie Tovaru a potvrdenie prevzatia Tovaru (vykládka Tovaru sa vykonáva vlastnými mechanizmami a vlastnými pracovníkmi Kupujúceho, ibaže sa Zmluvné strany dohodli inak). Okrem iného sa Kupujúci zaväzuje začať s vykládkou vozidla do 15 minút po prihlásení sa posádky vozidla na mieste určenom Kupujúcim, inak má Predávajúci právo účtovať stojné z dôvodu čakania. Pokiaľ Predávajúci nemôže Tovar v mieste dodania odovzdať Kupujúcemu, pretože tento neposkytol potrebnú súčinnosť, Tovar sa považuje za dodaný včas a v určenom mieste dodania (prepravca si zabezpečí doklad o skutočnosti, že bol na mieste dodávky napr. formou potvrdenia obecného úradu). Zmluvné strany sa dohodli, že Kupujúci je v prípade porušenia povinnosti poskytnúť Predávajúcemu všetku potrebnú súčinnosť na dodanie Tovaru povinný zaplatiť Predávajúcemu jednorazovú zmluvnú pokutu vo výške 200,- EUR. Kupujúci je takisto povinný nahradiť Predávajúcemu všetky náklady a nároky, ktoré Predávajúcemu vzniknú v dôsledku neprevzatia Tovaru v súlade s bodom 10 tohto článku VOP.

 7. Predávajúci je zbavený zodpovednosti za omeškanie dodávok v prípadoch, ak omeškanie Predávajúceho bolo spôsobené v dôsledku neplnenia povinností zo strany Kupujúceho a/alebo okolností vylučujúcich zodpovednosť a/alebo nepredpokladaných udalostí pri výrobe Predávajúceho alebo dodávateľov Predávajúceho (napr. oneskorené alebo poškodené subdodávky, prekážky pri transporte a pod.). Čas dodania sa primerane predlžuje o čas trvania dôvodov spôsobujúcich omeškanie. Predávajúci je v zásade, pokiaľ to bude možné, informovať o týchto skutočnostiach Kupujúceho a to bezodkladne a oznámiť mu aj predpokladaný možný čas dodania Tovaru. Pokiaľ sa z uvedených dôvodov stane plnenie Predávajúceho nemožným, jeho povinnosť dodať Tovar Kupujúcemu zaniká. V prípade, že sa plnenie Predávajúceho v dôsledku uvedených dôvodov stane splniteľným len pri neprimerane zvýšených nákladoch môže Predávajúci od Kúpnej zmluvy odstúpiť bez akýchkoľvek sankčných nárokov s prihliadnutím na bod 9 ďalej.

 8. V prípade, ak bude Predávajúci z dôvodu na jeho strane v omeškaní s dodaním Tovaru Kupujúcemu, má Kupujúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť po tom ako Predávajúceho písomne vyzval na dodanie Tovaru a v tejto písomnej výzve uviedol dodatočnú lehotu na plnenie, ktorá nesmie byť kratšia ako doba trvania prekážky, ktorá toto oneskorenie spôsobila. Právo Kupujúceho od Kúpnej zmluvy odstúpiť sa vzťahuje výhradne na dodanie Tovaru, ktorý ešte nebol Kupujúcemu dodaný.

 9. Ak sa plnenie Predávajúceho stane nemožným a táto nemožnosť plnenia bude preukázateľne spôsobená zavinením Predávajúceho, Kupujúci má právo požadovať náhradu škody. V každom prípade sa nárok na náhradu škody Kupujúceho obmedzuje na sumu predstavujúcu 50% hodnoty Tovaru alebo jeho časti, ktorá pre nemožnosť plnenia nemohla byť Kupujúcemu dodaná. Náklady na náhradu škody, ktoré presahujú sumu zodpovedajúcu 50% hodnoty Tovaru, sú vylúčené. Zmluvné strany sa zhodli, že obmedzenie zodpovednosti za škodu je primerané a vzhľadom k povahe a predmetu Kúpnej zmluvy a obchodného vzťahu medzi Zmluvnými stranami predstavuje maximálnu škodu, ktorú Zmluvné strany predvídajú ako možný dôsledok porušenia akejkoľvek povinnosti Predávajúceho stanovenej Kúpnou zmluvou alebo právnymi predpismi.

 10. Pre prípad omeškania Kupujúceho s prevzatím Tovaru (či už u Predávajúceho alebo na mieste dodania určenom Kupujúcim), ktoré sa považuje za závažné porušenie Kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený na Tovar pripravený k odberu vystaviť faktúru. V prípade, že Kupujúci Tovar neodoberie ani po uplynutí 2 dní od oznámenia Kupujúceho o pripravenosti Tovaru k odberu, má Predávajúci nárok na skladovacie náklady vo výške 0,05% z ceny Tovaru (vrátane DPH) za každý deň omeškania s prevzatím Tovaru, až do odobratia Tovaru Kupujúcim, resp. doručenia oznámenia Predávajúceho o odstúpení od Kúpnej zmluvy. Zároveň je Kupujúci povinný Predávajúcemu nahradiť všetku škodu a ušlý zisk, vrátane Predávajúcim vynaložených nákladov na prepravu, opätovnú prepravu neprevzatého Tovaru. Za omeškanie s prevzatím Tovaru sa považuje aj prípad, ak Predávajúci nevydá Tovar Kupujúcemu z dôvodu nezaplatenia faktúry za Tovar a/alebo akejkoľvek inej splatnej faktúry vystavenej Predávajúcim Kupujúcemu. Skladovacie náklady sa zaväzuje Kupujúci zaplatiť pri odobratí Tovaru. Ak Kupujúci nezaplatí náklady na skladovanie, Predávajúci je oprávnený nevydať Kupujúcemu Tovar. Po uplynutí 30 dní omeškania Kupujúceho s prevzatím Tovaru, je Predávajúci oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť. V prípade, že Predávajúci odstúpi od Kúpnej zmluvy je oprávnený uskutočniť náhradný predaj Tovaru. V prípade, že sa Predávajúcemu podarilo uskutočniť primeraným spôsobom náhradný predaj Tovaru, má Predávajúci voči Kupujúcemu nárok na náhradu škody najmenej v rozsahu predstavujúcom rozdiel medzi kúpnou cenou dohodnutou medzi Predávajúcim a Kupujúcim a cenou dohodnutou v náhradnom obchode. V prípade, že sa Predávajúcemu nepodarilo uskutočniť primeraným spôsobom náhradný predaj Tovaru v lehote 60 dní od odstúpenia od Kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený dať Tovar zničiť a Kupujúci je povinný zaplatiť Predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 50% z kúpnej ceny Tovaru; tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody až do výšky rozdielu medzi kúpnou cenou dohodnutou medzi Predávajúcim a Kupujúcim a výťažkom zo zošrotovania Tovaru. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa netýka nároku Predávajúceho na zaplatenie zmluvnej pokuty, náhrady škody, ani na zaplatenie nákladov

 11. Prípadné obaly účtuje Predávajúci ako samostatnú položku s Tovarom. Kupujúci môže tieto vrátiť na vlastné náklady do 90 dní od expedície Tovaru, a to nepoškodené s oznámením čísla faktúry, ktorej sa vrátené obaly týkajú. Náklady na dopravu obalov hradí strana obaly vracajúca. S obalmi obchodného tovaru dodaného podľa Kúpnej zmluvy je potrebné nakladať v zmysle zákona č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v platnom znení.

 12. Predávajúci nie je povinný poistiť Tovar pre prípad škody počas jeho prepravy, ak Kúpna zmluva s Kupujúcim neustanoví

 13. Zmenu dopravných dispozícií môže povoliť iba dispečer prepravy Predávajúceho. V prípade, že Predávajúci splnil svoj záväzok odovzdaním Tovaru dopravcovi, zmenu dopravných dispozícií, prípadne prepravnej zmluvy zabezpečuje na svoje náklady priamo u tohto dopravcu Kupujúci.

 14. Kupujúci sa zaväzuje dodržať všetky všeobecne záväzné právne predpisy platné na území SR týkajúce sa daní, vrátane DPH, inak je povinný nahradiť Predávajúcemu akúkoľvek škodu, ktorú mu tým spôsobí, vrátane prípadnej sankcie udelenej orgánmi dozoru a dohľadu v daňovej

 15. Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Kupujúcemu, pokiaľ Kupujúci na základe požiadavky Predávajúceho neposkytne Predávajúcemu jednu alebo viacero nasledovných záruk: neodvolateľnú bankovú záruku, neodvolateľný dokumentárny akreditív, vlastnú zmenku, platbu vopred alebo inú formu zábezpeky schválenú písomne Predávajúcim alebo podľa dohody v Kúpnej

 16. Predávajúci nie je povinný dodať Tovar Kupujúcemu a má právo zastaviť výrobu objednaného Tovaru alebo odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak je Kupujúci v omeškaní so zaplatením akýchkoľvek pohľadávok Predávajúceho (bez ohľadu na právny titul ich vzniku) voči Kupujúcemu z akejkoľvek zmluvy. Takéto konanie sa nepovažuje za omeškanie Predávajúceho.

Čl. 3 Platobné podmienky

 1. Ak nie je dohodnuté inak, výška ceny je stanovená ako cena s prevzatím Tovaru Kupujúcim zo Skladu Predávajúceho (bez naloženia na dopravný prostriedok).

 2. K cene Tovaru sa pripočíta DPH, ak príslušný zákon neurčuje

 3. Cena Tovaru je určená Kúpnou zmluvou alebo na základe Kúpnej zmluvy odkazom na cenník určený Predávajúcim, alebo iným primeraným spôsobom.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo určiť Kupujúcemu spôsob platby za Tovar. Predávajúci je oprávnený účtovať Kupujúcemu prepravné.

 5. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade uzatvorenia Kúpnej zmluvy formou potvrdenia objednávky je pre nich záväzná aj kúpna cena a údaje uvedené v písomnom potvrdení objednávky vrátenej/odoslanej Kupujúcemu, a to aj v prípade, ak v objednávke Kupujúceho kúpna cena nebola uvedená.

 6. V prípade, že doba medzi uzavretím Kúpnej zmluvy a dohodnutým termínom dodania je dlhšia ako 1 mesiac a v tomto čase dôjde k zvýšeniu nákladov na suroviny, energie, mzdy oproti stavu v čase uzavretia Kúpnej zmluvy, je Predávajúci oprávnený kúpnu cenu upraviť pomerne s prihliadnutím na rast týchto nákladov, a to jednostranne písomným (e-mailom) oznámením Kupujúcemu.

 7. V prípade akéhokoľvek zvýšenia aktuálnych cien prepravy na trhu o viac ako 3%, je Predávajúci oprávnený jednostranne vykonať rovnakú zmenu cien prepravy, písomným (e-mailom) oznámením Kupujúcemu.

 8. Predávajúci si vyhradzuje právo osobitne dohodnúť s konkrétnym Kupujúcim cenové a platobné podmienky pri konkrétnej objednávke Tovaru.

 9. Kupujúci je povinný za Tovar, ktorý je predmetom Kúpnej zmluvy, riadne a včas zaplatiť kúpnu

 10. Pri objednávke Tovaru v hodnote nad 200,- EUR bez DPH alebo pri objednávke Tovaru mimo cenníka Predávajúceho je kúpna cena splatná pred dodaním Tovaru, a to buď na základe predbežnej/zálohovej faktúry, alebo na základe riadnej faktúry, ktoré musia obsahovať všetky náležitosti podľa zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení.

 11. V prípade platby vopred (zálohovej faktúry), je Kupujúci povinný zaplatiť Predávajúcemu minimálne 50% kúpnej ceny do dňa splatnosti uvedeného v zálohovej faktúre, ktorý nemôže byť skorší ako 14 dní pred prvým dňom, kedy je Kupujúci povinný Tovar prevziať. Ak Kupujúci fakturovanú kúpnu cenu v lehote stanovenej v zálohovej faktúre nezaplatí, má Predávajúci právo od Kúpnej zmluvy odstúpiť.

 12. V prípade platby po dodaní, sú faktúry vystavené Predávajúcim splatné do 14 dní odo dňa ich vystavenia, ak sú doručené Kupujúcemu do 3 pracovných dní od ich vystavenia; v prípade neskoršieho doručenia sa táto lehota splatnosti úmerne predĺži.

 13. Oprávnené námietky Kupujúceho k platobnému dokladu je Kupujúci povinný oznámiť Predávajúcemu v lehote

 14. Písomne nedohodnuté skonto alebo iné krátenie položiek v platnom doklade z akéhokoľvek dôvodu Predávajúci neuznáva.

 15. Ak je Kupujúci v omeškaní s platením peňažného záväzku alebo jej časti, je povinný zaplatiť Predávajúcemu z omeškanej sumy zmluvný úrok z omeškania vo výške 0,05% z omeškanej sumy za každý deň omeškania.

 16. Kupujúci sa zaväzuje uhradiť všetky inkasné náklady, ktoré musel Predávajúci vynaložiť v súvislosti s vymáhaním pohľadávok voči Kupujúcemu.

 17. Predávajúci je oprávnený jednostranne zmeniť platobné podmienky a zároveň si vyhradzuje právo opäť získať držbu Tovaru alebo Tovar re-exportovať v prípade, ak je Kupujúci v omeškaní s platením kúpnej ceny Tovaru. Kupujúci je povinný poskytnúť Predávajúcemu všetku súčinnosť požadovanú Predávajúcim na znovunadobudnutie držby Tovaru alebo na re-export Tovaru. Náklady znovunadobudnutia držby Tovaru alebo re-exportu Tovaru pôjdu na účet Kupujúceho.

 18. V prípade reklamácie nie je Kupujúci oprávnený Predávajúcemu zadržať žiadne platby alebo Tovar, ktorý má byť vrátený Predávajúcemu, alebo jednostranne započítavať svoje pohľadávky voči Predávajúcemu. Nárok(y) Kupujúceho sa bude(ú) riešiť osobitne tak, že to neovplyvní povinnosť Kupujúceho uhradiť Predávajúcemu kúpnu cenu za Tovar v alebo pred dohodnutým dňom

 19. Za dátum uskutočnenia platby Kupujúcim sa považuje dátum pripísania dlžnej sumy na bankový účet Predávajúceho.

 20. Zničenie, poškodenie, strata Tovaru v čase, keď nebezpečenstvo škody na Tovare prešlo na Kupujúceho nemá vplyv na jeho povinnosť riadne a včas zaplatiť Predávajúcemu kúpnu

 21. Hmotnosť Tovaru na váhach Predávajúceho je záväzná pre obe Zmluvné strany.

 22. Prevod práv a povinností vyplývajúcich z Kúpnych zmlúv na tretiu stranu je možný výlučne s písomným súhlasom Predávajúceho.

Čl. 4 Vlastníctvo a prechod nebezpečenstva straty alebo poškodenia Tovaru

 1. Nebezpečenstvo škody na Tovare prechádza na Kupujúceho okamihom prevzatia Tovaru Kupujúcim alebo okamihom odovzdania Tovaru na prepravu prvému prepravcovi, podľa toho, ktorá skutočnosť nastane skôr.

 2. V prípade, že miestom dodania je sklad Predávajúceho a Kupujúci napriek tomu, že môže s Tovarom nakladať si Tovar neprevezme, nebezpečenstvo škody na Tovare na Kupujúceho prechádza momentom, kedy si mohol Tovar prvý krát prevziať.

 3. Vlastníctvo k Tovaru prechádza z Predávajúceho na Kupujúceho okamihom pripísania platby celej kúpnej ceny Tovaru a ďalších pohľadávok, ktoré má voči Predávajúcemu (poplatky, náhrada škody, zmluvná pokuta, úroky z omeškania a pod) na bankový účet Predávajúceho (výhrada vlastníctva).

 4. Až do doby, kým sa Kupujúci stane vlastníkom Tovaru, je povinný ho udržiavať na svoje náklady v riadnom a použiteľnom stave. V prípade akéhokoľvek poškodenia Tovaru alebo objavenia vady na Tovare je Kupujúci povinný oznámiť to bezodkladne Predávajúcemu. Pokiaľ sa jedná o poškodenie, za ktoré nezodpovedá Predávajúci, je Kupujúci povinný zabezpečiť a aj zaplatiť opravu Tovaru. Kupujúci je povinný počas trvania výhrady vlastníckeho práva zaobchádzať s Tovarom šetrne, je povinný dodržiavať návod na použitie, bezpečnostné predpisy. Je povinný ho používať len na účel, na ktorý je určený v súlade s bezpečnostnými a inými všeobecne záväznými

 5. Kupujúci nesmie dať Tovar do doby, kým sa stane jeho vlastníctvom do užívania tretej osobe, nesmie ho predať ani prenajať, zaťažiť, použiť na zabezpečenie svojich záväzkov. Ak by Kupujúci túto povinnosť porušil a nemohlo by dôjsť k zrušeniu práv takejto tretej osoby k Tovaru, je Kupujúci povinný previesť na Predávajúceho všetky platby alebo iné plnenia, ktoré mu boli poskytnuté zo strany tretej osoby, a to až do výšky nesplatenej kúpnej ceny. Tým nie je dotknutý nárok Predávajúceho na náhradu škody.

 6. Opracovaním, spracovaním, zabudovaním, kombinovaním dodaného Tovaru zostávajú v platnosti vlastnícke práva Predávajúceho až do splnenia podmienky prechodu vlastníckeho práva na Kupujúceho (výhradný Tovar). Predávajúcemu patrí vlastnícke právo (spoluvlastníctvo) k novému Tovaru vo vzťahu hodnoty výhradného Tovaru k hodnote iného

 7. Kupujúci je povinný okamžite Predávajúceho informovať o prípadnom exekučnom konaní voči Kupujúcemu a najmä o zaradení Tovaru do súpisu hnuteľných vecí vyhotovenom príslušným exekútorom. Tým nie je dotknutá povinnosť Kupujúceho zabrániť alebo odvrátiť takúto skutočnosť alebo postup exekútora.

 8. V prípade úplného zničenia alebo odcudzenia Tovaru má Predávajúci právo započítať si svoju pohľadávku (aj budúcu) s poistným plnením. To nezbavuje Kupujúceho povinnosti zabezpečiť Tovar pred krádežou alebo zničením.

 9. Kupujúci sa zaväzuje vždy informovať Predávajúceho o tom, kde sa Tovar nachádza a umožniť mu prístup k Tovaru bez potreby predchádzajúcej výzvy zo strany Predávajúceho.

Čl. 5 Vady Tovaru, Záruka za akosť

 1. Vzhľadom na charakter tovaru – prírodný kameň, ktorý je unikátny, môže dôjsť k odlišnosti štrukturálnej a farebnej heterogénosti, ktorá je prirodzenou vlastnosťou kameňa a nie je dôvodom na reklamáciu.

 2. Zodpovednosť za vady Tovaru, záruka za akosť Tovaru a práva a povinnosti z nich vyplývajúce sa riadia právnymi predpismi platnými na území Slovenskej republiky. S výnimkou tzv. spotrebiteľských zmlúv sa taktiež riadia týmito

 3. Predávajúci vyrába Tovar podľa dohodnutých (medzinárodných, domácich alebo iných) technických špecifikácií pre rozmerové, mechanické, fyzikálne, povrchové alebo iné dohodnuté charakteristiky. Na to, aby technické špecifikácie a/alebo akékoľvek iné dodatočné požiadavky Kupujúceho boli zmluvne záväzné, musia byť jasne stanovené v Kúpnej zmluve. Iba také technické špecifikácie sú pre Predávajúceho zmluvne záväzné vo vzťahu ku kvalite a vlastnostiam Tovaru, pričom zároveň platí, že žiadne iné záruky alebo povinnosti Predávajúceho vo vzťahu ku kvalite a vlastnostiam Tovaru nevznikajú. Predávajúci negarantuje, že dodaný Tovar je vhodný na obvyklý účel, na ktorý sa taký Tovar spravidla používa, ani na žiadny špecifický účel Kupujúceho a Kupujúci súhlasí s tým, že sa nespolieha na odbornosť a/alebo úsudok Predávajúceho. Ak je účel použitia uvedený v Kúpnej zmluve, má iba informatívny

 4. Kupujúci je povinný prezrieť a skontrolovať Tovar čo najskôr po dodaní

 5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť reklamáciu vád Tovaru spôsobených porušením povinností Kupujúceho spočívajúcich v porušení akýchkoľvek povinností starostlivosti o Tovar počas jeho prepravy, skladovania, prehliadky alebo kontroly Tovaru podľa ustanovení Kúpnej zmluvy, VOP, doporučení pre Kupujúceho, alebo súvisiacich predpisov.

 6. Predávajúci zodpovedá za vady Tovaru, ktoré mal Tovar v čase prechodu nebezpečenstva škody na Tovare na Kupujúceho.

 7. Ak nie je v Kúpnej zmluve dohodnuté inak, poskytuje Predávajúci Kupujúcemu záruku za akosť Tovaru 6 mesiacov odo dňa dodania Tovaru Kupujúcemu. Záruka sa netýka vád, ktoré vznikli v dôsledku prirodzenej zmeny fyzikálnych alebo chemických vlastností Tovaru.

 8. Kupujúci je povinný písomne oznámiť Predávajúcemu vady Tovaru bez zbytočného odkladu po ich zistení resp. po tom, čo ich mal zistiť pri vynaložení odbornej starostlivosti. Pri zjavných vadách a vadách množstva Tovaru musí Kupujúci takéto oznámenie vykonať bez zbytočného odkladu (najneskôr do 8 dní) po prezretí Tovaru podľa bodu 4 tohto článku VOP. Pri všetkých ostatných vadách Tovaru a vadách, na ktoré Predávajúci poskytuje Kupujúcemu záruku za akosť, bez zbytočného odkladu po ich zistení (najneskôr do 48 hodín od ich zistenia), ale najneskôr v lehote stanovenej právnymi predpismi, u vád krytých zárukou v záručnej

 9. Vyššie uvedené písomné oznámenie Kupujúceho bude zaslané doporučene alebo kuriérom tak, aby mohlo byť jeho prevzatie Predávajúcim potvrdené preukázateľnou formou a musí obsahovať najmenej:
  1. označenie Zmluvných strán
  2. označenie Kúpnej zmluvy a faktúry
  3. označenie dodacieho listu
  4. identifikačné údaje údajne vadného Tovaru
  5. popis údajných vád vrátane fotodokumentácie (v prípade ak sa vada zistila počas prepravy tak fotodokumentáciu Tovaru na príslušnom prepravnom prostriedku)
  6. miesto kde sa Tovar nachádza
  7. predbežný odhad škody na údajnom vadnom Tovare
  8. telefonický kontakt na zodpovednú osobu, ktorá bude v tejto veci s Predávajúcim komunikovať v mene Kupujúceho. 
    
 10. Ak mala vada vzniknúť počas prepravy zašle Kupujúci Predávajúcemu okrem údajov uvedených v bode 9 aj:
  1. škodový zápis s predbežným odhadom výšky škody
  2. komerčný zápis o škode potvrdený prepravcom
  3. nákladný list
  4. protokol o škode.
    
 11. V prípade škody nad 5000,- EUR je Kupujúci povinný zabezpečiť aj posúdenie škody havarijným komisárom určeným Predávajúcim.

 12. Predávajúci nezodpovedá za vady na Tovare, (a) ktoré Kupujúci neoznámil v súlade s týmito VOP, (b) ktoré Kupujúci nezistil, pričom boli pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiteľné, a to z dôvodu, že o prehliadku Tovaru vôbec nevykonal alebo ju vykonal bez vynaloženia odbornej starostlivosti, (c) ktoré Kupujúci zistil neskôr ako určujú tieto VOP, hoci pri vynaložení odbornej starostlivosti zistiteľné boli skôr, (d) spôsobené nedodržaním odporúčaní Predávajúceho Kupujúcemu alebo návodu na používanie Tovaru, (e) ktoré vznikli neštandardným, nekvalifikovaným alebo nevhodným skladovaním, používaním, inštaláciou, alebo testovaním Tovaru, (f) ktoré vznikli dôvodmi súvisiacimi s montážou Tovaru, (g) ktoré vznikli pokusmi modifikovať alebo opraviť Tovar bez predchádzajúcej písomnej autorizácie Predávajúceho, (h) dôvodmi súvisiacimi s nevhodnou manipuláciou, dopravou alebo skladovaním Tovaru, (i) mechanickým poškodením, (j) ktoré vznikli preťažovaním, (k) o ktorých Kupujúci v čase uzatvorenia Kúpnej zmluvy alebo prevzatia Tovaru vedel alebo musel vedieť s prihliadnutím na okolnosti za ktorých sa Kúpna zmluva uzavrela, alebo (l) z akejkoľvek inej príčiny odlišnej od štandardného používania

 13. Predmetom reklamácie nemôže byť rozdiel v hmotnosti Tovaru do +- 1% medzi dodaným Tovarom a fakturovaným množstvom Tovaru (vzťahuje sa na položku).

 14. Kupujúci je povinný skladovať reklamovaný Tovar oddelene a v pôvodnom stave tak, aby si ho Predávajúci mohol prezrieť. V prípade, ak by Kupujúci neumožnil Predávajúcemu Tovar prezrieť alebo by Tovar vôbec nebol k dispozícii na prezretie Predávajúcim, nemá Kupujúci nárok na kompenzáciu za vadný Tovar. Kupujúci nie je oprávnený reklamovaný Tovar užívať alebo scudziť bez predchádzajúceho písomného súhlasu Predávajúceho. V prípade porušenia tejto povinnosti Kupujúceho sa reklamovaný Tovar bude bez ďalšieho považovať za dodaný bez vád a v súlade s Kúpnou zmluvou.

 15. Predávajúci rozhodne o uznaní/neuznaní reklamácie do 30 dní od doručenia reklamácie Kupujúceho za podmienky, že Kupujúci mu poskytol všetku potrebnú súčinnosť za účelom zhodnotenia oprávnenosti reklamácie, inak sa lehota na rozhodnutie primerane predlžuje. Ak Predávajúci na svoje písomné stanovisko k reklamácii neobdrží do 30 dní od Kupujúceho písomnú odpoveď, považuje sa stanovisko Predávajúceho za potvrdené zo strany Kupujúceho.

 16. Ak Predávajúci uzná reklamáciu Kupujúceho, je Predávajúci oprávnený podľa vlastného uváženia a s prihliadnutím na okolnosti (a) dodať náhradný alebo chýbajúci Tovar, alebo (b) poskytnúť primeranú zľavu z kúpnej ceny za

 17. V prípade neoprávnenej reklamácie je Kupujúci povinný nahradiť Predávajúcemu všetky náklady, ktoré mu s reklamáciou

 18. Popri nárokoch z vád Tovaru má Kupujúci nárok na náhradu škody, ak bude preukázaná; v každom prípade sa nárok na náhradu škody Kupujúceho obmedzuje na sumu predstavujúcu 100% hodnoty vadného Tovaru. Nároky na náhradu škody Kupujúceho, ktoré presahujú sumu 100% hodnoty vadného Tovaru, sú vylúčené.

Čl. 6 Zodpovednosť za škody

 1. Zodpovednosť Predávajúceho voči Kupujúcemu je v prípade náhrady škody obmedzená výškou ceny Tovaru uhradenej Kupujúcim Predávajúcemu podľa príslušnej Kúpnej zmluvy, ak v týchto VOP nie je uvedené inak (čl. 2 bod 9; čl. 5 bod 17 VOP).

 2. Predávajúci nikdy nezodpovedá Kupujúcemu za nepriame škody, ušlý zisk alebo očakávaný zisk, straty z očakávaných budúcich odbytov, poškodenia dobrého mena alebo goodwill a ďalších nákladov (napr. náklady na stiahnutie výrobkov z trhu alebo retransport). Predávajúci tiež nezodpovedá za straty z používania výrobkov, poplatky a náklady právneho zastúpenia, zmluvné pokuty, iné sankcie alebo akékoľvek nároky, ktorými je Kupujúci zaťažený zo strany tretích osôb. Predávajúci nezodpovedá za škody, ktoré nebolo možné predvídať. Toto neplatí ak bola škoda Predávajúcim Kupujúcemu spôsobená ako dôsledok úmyselného konania alebo hrubej nedbanlivosti Predávajúceho.

 3. Predávajúci neakceptuje žiadnu zodpovednosť za škodu, ktorú utrpel personál Kupujúceho alebo za škodu, ktorú utrpeli tretie osoby, ktoré sa zúčastnili na plnení Kúpnej

 4. V prípade, že za účelom plnenia Kúpnej zmluvy je potrebný vstup Kupujúceho alebo ním poverenej osoby do priestorov Predávajúceho, sú takéto osoby povinné používať ochranné pracovné prostriedky (ochranná prilba, ochranné okuliare, pracovné rukavice, pracovný odev, pracovná obuv) v súlade s platnými právnymi predpismi a predpismi Predávajúceho. Osobné ochranné prostriedky si zabezpečuje Kupujúci. Všetky osoby vstupujúce do priestorov Predávajúceho sú povinné oboznámiť sa a dodržiavať zásady BOZP, ktoré sú zverejnené v priestoroch Predávajúceho. Kupujúci zodpovedá Predávajúcemu za to, že tieto osoby budú dodržiavať BOZP, požiarnu ochranu a pracovný poriadok Predávajúceho, pričom Kupujúci je povinný Predávajúcemu nahradiť všetky škody, ktoré Predávajúcemu vznikli porušením povinnosti Kupujúceho.

 5. Ak Kupujúci zmení potvrdenú objednávku alebo podpísanú Kúpnu zmluvu (množstvo, termín plnenia a pod.) alebo ich stornuje z dôvodov nezavinených Predávajúcim a Predávajúci nebude trvať na plnení podľa potvrdenej objednávky alebo uzatvorenej Kúpnej zmluvy, Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť Predávajúcemu už nakúpený Tovar, materiál, rozpracovanú výrobu a iné náklady, ktoré vznikli Predávajúcemu s prípravou plnenia pre Kupujúceho.

Čl. 7 Vyššia moc

 1. Predávajúci a Kupujúci nezodpovedajú za nesplnenie svojich povinností v plnom rozsahu alebo čiastočne, ktoré im vyplývajú z Kúpnej zmluvy, ak je to z dôvodu okolností vyššej moci ako napríklad požiar, záplavy, zemetrasenie, vojna a vojenské operácie, blokády, zákaz dovozu/vývozu, štrajky, nefunkčnosť železničnej dopravy alebo iné okolnosti, ktoré priamo ovplyvnia plnenie Kúpnej zmluvy. V takomto prípade bude čas na splnenie povinností vyplývajúcich z Kúpnej zmluvy predĺžený o obdobie, počas ktorého okolnosti trvajú, pokiaľ nebude dohodnuté inak.

 2. V prípade vyskytnutí sa skutočnosti vyššej moci, informuje dotknutá Zmluvná strana druhú Zmluvnú stranu písomne do 14 dní odo dňa kedy skutočnosť vyššej moci nastala, inak bude Zmluvná strana, ktorá túto povinnosť nedodržala povinná nahradiť druhej Zmluvnej strane všetky škody spôsobené porušením tejto

 3. V prípade, ak má okolnosť vyššej moci trvať viac ako 90 po sebe nasledujúcich dní, je každá Zmluvná strana oprávnená od Kúpnej zmluvy odstúpiť s účinnosťou od okamihu doručenia takéhoto odstúpenia druhej Zmluvnej strane, a to bez akéhokoľvek práva alebo povinnosti na náhradu škôd, s výnimkou škôd, ktoré nastali pred začiatkom takej udalosti vyššej moci alebo škôd, ktoré s takouto udalosťou vyššej moci nesúvisia.

Čl. 8 Skončenie Kúpnej zmluvy

 1. Kúpna zmluva sa končí dňom vysporiadania všetkých práv, povinností a nárokov Zmluvných strán z nej vyplývajúcich.

 2. Pred dobou podľa predchádzajúceho bodu je možné Kúpnu zmluvu ukončiť dohodou Zmluvných strán alebo odstúpením v súlade s týmito VOP.

 3. Každá Zmluvná strana je oprávnená odstúpiť od Kúpnej zmluvy, ak: 
   
 4. druhá strana opakovane porušila Kúpnu zmluvu napriek písomnej výzve doručenej druhej strane na splnenie jej povinností v stanovenej lehote,

 5. druhá strana podstatným spôsobom porušila Kúpnu zmluvu. Za podstatné porušenie Kúpnej zmluvy sa považuje najmä: porušenie platobných podmienok, omeškanie Kupujúceho so zaplatením akýchkoľvek pohľadávok Predávajúceho (bez ohľadu na právny titul ich vzniku) voči Kupujúcemu z akejkoľvek Kúpnej alebo inej zmluvy, porušenie povinnosti zabezpečiť platbu kúpnej ceny, neposkytnutie súčinnosti pri dodávke Tovaru,

 6. v ostatných prípadoch keď to umožňujú tieto VOP alebo samotná Kúpna zmluva 
    
 7. Predávajúci je oprávnený od Kúpnej zmluvy odstúpiť aj v prípade, ak 
   
 8. po uzatvorení Kúpnej zmluvy s Kupujúcim vznikli preukázateľné skutočnosti na strane Kupujúceho, ktoré odôvodňujú oprávnené pochybnosti o možnostiach skorého a úplného plnenia všetkých povinností a záväzkov zo strany Kupujúceho, hlavne vo vzťahu k zaplateniu Kúpnej ceny,

 9. ak sa na strane Predávajúceho vyskytli neodstrániteľné prekážky, pre ktoré nemôže dodávku uskutočniť v dohodnutej lehote, a ak nebude dohodnutý náhradný termín pre

 10. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je účinné okamihom doručenia písomného oznámenia o odstúpení s dôvodom odstúpenia druhej Zmluvnej strane.

 11. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy sa nedotýka práv a povinností, ktoré vznikli v dôsledku porušenia Kúpnej zmluvy, a to najmä nároku na náhradu škody, nároku na zmluvné pokuty, úroky z omeškania a iné sankcie, a tiež všetkých ustanovení Kúpnej zmluvy a VOP, z ktorých je vzhľadom na ich povahu zrejmé, že majú trvať aj po zániku Kúpnej zmluvy (napr. povinnosť mlčanlivosti)

 12. Kupujúci je v prípade odstúpenia od Kúpnej zmluvy povinný na vlastné náklady dopraviť Tovar Predávajúcemu. V prípade, že tak neurobí, je Predávajúci oprávnený na náklady Kupujúceho Tovar odobrať a dopraviť aj sám. Za týmto účelom je Predávajúci oprávnený prekonať aj prípadné prekážky brániace vstupu do priestorov, kde sa Tovar nachádza. Kupujúci udeľuje s takýmto postupom výslovný súhlas, pričom tento súhlas sa považuje aj za súhlas v zmysle § 29 zákona č. 300/2005 Z.z. v platnom znení, čím je vylúčená najmä zodpovednosť Predávajúceho alebo ním poverenej osoby za čin podľa § 194, 245 a 246 citovaného zákona. Prípadnú škodu a náklady vzniknuté s takýmto postupom znáša Kupujúci. Kupujúci je povinný Tovar odovzdať Predávajúcemu v pôvodnom stave, t.j. v stave ku dňu prevzatia a odovzdania Tovaru, s prihliadnutím na obvyklé opotrebovanie. Ak Kupujúci poruší túto povinnosť, Predávajúci je oprávnený Tovar uviesť do pôvodného stavu na náklady Kupujúceho, pričom nezodpovedá za žiadnu škodu, ktorá by týmto postupom Kupujúcemu mohla vzniknúť.

Čl. 9 Doručovanie

 1. Doručením písomnosti na základe Kúpnej zmluvy a týchto VOP a v súvislosti s nimi medzi Zmluvnými stranami sa rozumie doručenie písomnosti doporučenej poštou s doručenkou preukazujúcou doručenie na adresu určenú v záhlaví Kúpnej zmluvy, doručenie kuriérom alebo osobné doručenie príslušnou Zmluvnou stranou s prihliadnutím na ustanovenia čl. 1 týchto VOP týkajúce sa uzatvorenia zmluvného vzťahu medzi Zmluvnými stranami. Pre vylúčenie pochybností, tam kde to pripúšťajú tieto VOP sa akceptuje aj doručovanie e-mailom.

 2. Za deň doručenia písomnosti sa pokladá: (a) aj deň, v ktorý Zmluvná strana, ktorá je adresátom, odoprie doručovanú písomnosť prevziať (a to bez ohľadu na zvolený spôsob doručovania), alebo (b) ak je písomnosť doručovaná druhej Zmluvnej strane prostredníctvom pošty ako obsah poštovej zásielky aj deň, v ktorý márne uplynie úložná doba určená poštou pre vyzdvihnutie si tejto poštovej zásielky alebo ktorý je na tejto poštovej zásielke preukázateľne pracovníkom pošty vyznačená poznámka že „adresát sa odsťahoval“, „adresát je neznámy“ alebo iná poznámka podobného významu, ak sa súčasne táto poznámka zakladá na

Čl. 10 Mlčanlivosť

 1. Zmluvné strany potvrdzujú, že vzťahy vytvorené medzi nimi na základe Kúpnej zmluvy môžu zahŕňať prístup Kupujúceho a Predávajúceho k informáciám druhej Zmluvnej strany značnej hodnoty, vrátane, ale nielen, k dizajnom, kresbám, plánom, softvérom, programom, špecifikáciám materiálu a výrobných postupov, zariadeniam, obchodným tajomstvám, aplikáciám, vzorcom, know- how, metódam, technikám, a procesom, ako aj k finančným, obchodným a marketingovým informáciám či informáciám o vývoji výroby, k zoznamom zákazníkov súvisiacich s Tovarom (ďalej ako „Dôverné Informácie“).

 2. Obe Zmluvné strany berú na vedomie, že musia (a) zachovať tajomstvo a dôvernosť všetkých Dôverných Informácií, ktoré sa dostali do jeho dispozície, (b) vykonať všetky potrebné opatrenia aby sa zabránilo sprístupnenia Dôverných Informácií cestou ktorýchkoľvek jeho úradníkov, riaditeľov, zamestnancov, alebo funkcionárov, a (c) nepublikovať, nesprístupňovať ani nerozširovať akúkoľvek časť Dôverných Informácií akýmkoľvek spôsobom, ani ho nevyužiť vo svoj prospech bez predchádzajúceho písomného súhlasu Zmluvnej strany, ktorá Dôvernú Informáciu sprístupnila, a to počas celej doby platnosti tejto Zmluvy ako aj následne, a to až dovtedy kým sa Dôverná Informácia nestane verejne prístupnou na základe konania alebo opomenutia dotknutej Zmluvnej

 3. Kupujúci nenadobúda Kúpnou zmluvou alebo akýmkoľvek iným konaním neschváleným písomnou formou Predávajúcim akékoľvek a žiadne autorské práva k dizajnom, kresbám, plánom, softvérom, programom, špecifikáciám materiálu a výrobných postupov, zariadeniam, aplikáciám, vzorcom, know-how, metódam, technikám, a obdobným predmetom autorské práva, ktoré patria Predávajúcemu alebo tretej

Čl. 11 Voľba práva a riešenie sporov

 1. Kúpna zmluva, právne vzťahy vzniknuté z Kúpnej zmluvy, neupravené Kúpnou zmluvou, akékoľvek dohody (vrátane mimozmluvných) medzi Účastníkmi s Kúpnou zmluvou súvisiace, ako aj tieto VOP, sa v celom rozsahu spravujú a riadia právom Slovenskej republiky bez ohľadu na iné princípy jeho kolízneho práva. Zmluvné strany sa dohodli, že súdy Slovenskej republiky majú výlučnú právomoc na riešenie všetkých sporov vzniknutých z Kúpnej zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane, bez obmedzenia, sporov o platnosť, výklad a zrušenie Kúpnej zmluvy a akýkoľvek spor, ktorý Účastníci nevyriešia dohodou, bude predložený na rozhodnutie:

 2. Okresnému súdu Nitra, ako miestne príslušnému súdu Predávajúceho v Slovenskej republike, ak Kupujúci má bydlisko alebo sídlo mimo územia Slovenskej republiky,

 3. vecne a miestne príslušnému súdu SR, ak Kupujúci má bydlisko alebo sídlo v Slovenskej Dohovor OSN o zmluvách o medzinárodnej kúpe tovaru schválený vo Viedni v roku 1980 a Dohovor OSN o premlčacej lehote pri medzinárodnom predaji tovaru schválený v New Yorku v roku 1974 vrátane doplnkového protokolu, sa nepoužijú.

Čl. 12 Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci si je vedomý a musí konať v súlade so všetkými národnými a medzinárodnými všeobecne záväznými právnymi predpismi, týkajúcimi sa kontroly exportu a reexportu a príslušných sankcií a embárg, v znení neskorších predpisov, vrátane akýchkoľvek obmedzení tuzemských transakcií, sprostredkovateľských služieb a obchádzania zákonov, ktoré sa vzťahujú priamo alebo nepriamo k jeho činnosti.

 2. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude obmedzovať voľnú hospodársku súťaž a porušovať akékoľvek protimonopolné

 3. Kupujúci sa zaväzuje, že nebude tolerovať žiadnu formu aktívnej korupcie alebo pasívnej korupcie a ani sa na nej nebude žiadnym spôsobom podieľať. Zároveň sa zaväzuje, že nebude pracovníkom Predávajúceho ponúkať žiadne dary alebo osobné výhody, ak ich celková hodnota alebo okolnosti vyvolávajú dojem, že sa od prijímateľa danej výhody očakáva ako protihodnota nejaké konkrétne správanie.

 4. Kupujúci sa zaväzuje k prevzatiu zodpovednosti za zdravie a bezpečnosť svojich pracovníkov.

 5. Predávajúci je oprávnený jednostranne meniť obsah

 6. Práva a povinnosti Účastníkov Kúpnou zmluvou a týmito VOP bližšie neupravené sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov platných v Slovenskej republike.

 7. Práva a povinnosti vyplývajúce z Kúpnej zmluvy prechádzajú v plnom rozsahu na prípadných právnych nástupcov Účastníkov.

 8. Kupujúci okamžite písomne oznámi Predávajúcemu akékoľvek zmeny jeho živnostenského oprávnenia alebo zmeny údajov v obchodnom registri, ktoré majú priamy vplyv na podmienky a plnenie Kúpnej zmluvy (vždy zmenu obchodného mena, sídla/bydliska, IČO, bankového spojenia, osoby oprávnenej konať v mene Kupujúceho), alebo akékoľvek oficiálne začaté likvidácie, exekúcie, konkurzné, reštrukturalizačné alebo iné obdobné konania vrátane rozhodnutí o zrušení Kupujúceho.

 9. V prípade, ak ktorékoľvek ustanovenie Kúpnej zmluvy alebo VOP stratí platnosť, nie sú tým dotknuté ich ostatné 
   
 10. Tieto VOP sú platné a účinné odo dňa 01 .2021.